Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 34/2023/TT-BYT Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế 31/12/2023 Nguyễn Thị Liên Hương
2 19/QĐ-CCDS Quyết định Về việc ban hành Nội quy Phòng cháy - chữa cháy; Cứu nạn - cứu hộ và sử dụng điện, nước tại Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thái Nguyên 08/08/2023 Hồ Thị Thanh Thủy
3 06/QC-CCDS Quy chế Quy định về thực hiện nhiệm vụ, lề lối làm việc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thái Nguyên 01/03/2023 Hồ Thị Thanh Thủy
4 05/QC-CCDS Quy chế Thực hiện dân chủ cơ sở của cơ quan Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Thái Nguyên 14/02/2023 Hồ Thị Thanh Thủy
5 04/QC-CCDS Quy chế Thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh thái nguyên 13/02/2023 Hồ Thị Thanh Thủy
6 03/QC-CCDS Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thái Nguyên 13/02/2023 Hồ Thị Thanh Thủy
7 02/QC-CCDS Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan Chi cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thái Nguyên 08/02/2023 Hồ Thị Thanh Thủy
8 45/QĐ-CCDS Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 25/11/2022 Hồ Thị Thanh Thủy
9 02/QC-CCDS Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thái Nguyên 20/01/2022 Hồ Thị Thanh Thủy
10 09/BC-CCDS Báo cáo công khai Ngân sách Nhà nước năm 2021 14/01/2022 Hồ Thị Thanh Thủy
11 38/QĐ-CCDS Quyết định về việc công khai dự toán tiết kiệm chi thường xuyên còn lại năm 2021 13/09/2021 Hồ Thị Thanh Thủy
12 214/KH-CCDS Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phuong án xử trí khi có các trường hợp mắc COVID-19 07/09/2021 Hồ Thị Thanh Thủy
13 31/QĐ-CCDS Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 21/06/2021 Hồ Thị Thanh Thủy
14 30/QĐ-CCDS Quyết định về việc công khai quyết toán thu - chi ngân sách năm 2020 18/06/2021 Hồ Thị Thanh Thủy
15 520/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số các cấp giai đoạn 2021-2030 01/04/2021 Nguyễn Xuân Phúc
16 496/QĐ-TTg Quyết định 496/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng mô hình liên ngành làm công tác dân số 30/03/2021 Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc
17 10/QĐ-CCDS Quyết định công khai dự toán NSNN năm 2021 06/03/2021 Hồ Thị Thanh Thủy
18 27/Kh-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030” 05/02/2021 Phó chủ tịch Phạm Xuân Trường
19 05/QĐ-CCDS Quyết định về việc công khai dự toán NSNN năm 2021 01/02/2021 Hồ Thị Thanh Thủy
20 02/2021/TT-BYT Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của công tác viên dân số 25/01/2021 Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên