Truy cập nội dung luôn

Phổ biến Luật thanh tra năm 2022

27-04-2023 08:07

Thực hiện công văn số: 1630 /SYT - TTrS về việc Phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 tại các đơn vị trực thuộc, cơ sở hành nghề Y, Dược, tiêm chủng trên địa bàn

/documents/3030270/3906434/So_Y_te_gui_cac_don_vi_thuc_hiensignedsi_202304240311124966478496647821.pdf/76802d60-05d2-4898-9e71-4725dda9c8c8

/documents/3030270/3906434/Luat_Thanh_tra_2022_202304240311124966478496647820.pdf/8e003bcb-600b-4611-9e30-78a6a0f94685

Chi cục DS_KHHGĐ