Truy cập nội dung luôn

* Phòng Tổ chức - Hành chính- Kế hoạch - Tài vụ

Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Vinh

Phó trưởng phòng: Đỗ Thị Thanh Hải

* Phòng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Trưởng phòng: Đinh Ngọc Văn

Phó trưởng phòng: Đồng Thị Lư

* Phòng Truyền thông - Giáo dục

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Mai Hoa